หน้าหลัก
     หลักการและเหตุผล
     รายละเอียดหลักสูตร
     ข้อมูลการรับสมัคร
     การเบิกจ่ายเงินหลักสูตร
     โครงสร้างหลักสูตร
     คำบรรยายรายวิชา
     คำศัพท์เฉพาะทาง
     ลิงค์ที่น่าสนใจ
 วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน ปีพุทธศักราช 2567   

  โครงสร้างของหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
      โครงสร้างของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ แบ่งเป็น 2 แผน คือ
      ©  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 [HTML]
      ©  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ แผน ข [HTML]

  แผนการศึกษาตามโครงสร้างของหลักสูตรนิติวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
      แผนการศึกษาจะแยกตามโครงสร้างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ 2 แผน คือ
      ©  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2 [HTML]
      ©  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ แผน ข [HTML]

  ตารางสรุปและเปรียบเทียบจำนวนหน่วยกิตของแต่ละโครงสร้างหลัก

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2หลักสูตรแผน ข
  วิชาบังคับ20 หน่วยกิต20 หน่วยกิต
  วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง - 6 หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์12 หน่วยกิต -
รวมหน่วยกิตทั้งหมด36 หน่วยกิต36 หน่วยกิต