หน้าหลัก
     หลักการและเหตุผล
     รายละเอียดหลักสูตร
     ข้อมูลการรับสมัคร
     อัตราค่าใช้จ่าย
     การเบิกจ่ายเงินหลักสูตร
     โครงสร้างหลักสูตร
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
     คณาจารย์ผู้สอน
     คำบรรยายรายวิชา
     คำศัพท์เฉพาะทาง
     ลิงค์ที่น่าสนใจ
 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2565   

  คณาจารย์ผู้สอน

สำหรับคณาจารย์ผู้สอนนั้น เป็นอาจารย์ประจำจากภาควิชาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณาจารย์จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

  คณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน
  คณาจารย์จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
  คณาจารย์จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  คณาจารย์จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  คณาจารย์จากภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  คณาจารย์จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  คณาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  คณาจารย์จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  คณาจารย์ผู้สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน
  คณาจารย์จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  คณาจารย์จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  คณาจารย์จากภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  คณาจารย์จากภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  คณาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  คณาจารย์จากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร