หน้าหลัก
     หลักการและเหตุผล
     รายละเอียดหลักสูตร
     ข้อมูลการรับสมัคร
     การเบิกจ่ายเงินหลักสูตร
     โครงสร้างหลักสูตร
     คำบรรยายรายวิชา
     คำศัพท์เฉพาะทาง
     ลิงค์ที่น่าสนใจ
 วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน ปีพุทธศักราช 2567   


  รายละเอียดของหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์

 ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา นิติวิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษMaster of Science Program in Forensic Science

 ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทยวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (นิติวิทยาศาสตร์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษMaster of Science (Forensic Science)
ชื่อย่อภาษาไทยวท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษM.Sc. (Forensic Science)

  หน่วยงานที่รับผิดชอบ

  สถานที่และอุปกรณ์การสอน ใช้สถานที่ และครุภัณฑ์รวมทั้งห้องปฏิบัติการของ
© คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
© ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
© กองพิสูจน์หลักฐาน สำนักงานวิทยาการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
© และภาควิชานิติเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

  กลุ่มเป้าหมายนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายบุคคลที่จะเข้ามาศึกษาในโครงการพิเศษ คือ บุคลากรด้านพิสูจน์หลักฐานกระบวนการยุติธรรมและการสืบสวนสอบสวน ที่ปฏิบัติงานในภูมิภาคตะวันตกและบริเวณใกล้เคียง รวมถึงผู้ที่ประสงค์จะศึกษาเพิ่มเติมทั่วไป

  ระบบการศึกษา
เป็นระบบเดียวกันกับการจัดการศึกษาภาคปกติ โดยการจัดการศึกษาโครงการพิเศษ จะมีช่วงเวลาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแตกต่างไปจากนักศึกษาภาคปกติคือจัดไว้นอกเวลาปฏิบัติราชการปกติ และในวันหยุด ราชการ ตามความเหมาะสม ดังนี้
1.จัดสอนในวันจันทร์ - ศุกร์ นอกเวลาราชการ หรือ
2.จัดสอนในวันจันทร์ - ศุกร์ นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ หรือ
3.จัดสอนในวันศุกร์นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ

  การสำเร็จการศึกษา
ผู้สำเร็จปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1.มีเวลาการศึกษาในหลักสูตรไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
2.ได้ศึกษารายวิชาต่างๆ และได้หน่วยกิตสะสมครบถ้วนสำหรับแผน ก แบบ ก 2 หรือแผน ข ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
3.ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
4.ได้ระดับไม่ต่ำกว่า B ในรายวิชาบังคับ และได้ระดับไม่ต่ำกว่า C ในรายวิชาเลือก
5.ได้ S ในการสอบภาษาอังกฤษ
6.สอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายสำหรับแผน ก แบบ ก 2 หรือสอบผ่านการสอบประมวลความรู้สำหรับแผน ข
7.สอบวิทยานิพนธ์ได้ไม่ต่ำกว่าระดับผ่าน ได้ส่งวิทยานิพนธ์แล้วต่อบัณฑิตวิทยาลัย และผลงาน วิทยานิพนธ์
ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceeding) สำหรับแผน ก แบบ ก 2
8.มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 หมวดที่ 7 และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง (ภาคผนวก 1)