หน้าหลัก
     หลักการและเหตุผล
     รายละเอียดหลักสูตร
     ข้อมูลการรับสมัคร
     การเบิกจ่ายเงินหลักสูตร
     โครงสร้างหลักสูตร
     คำบรรยายรายวิชา
     คำศัพท์เฉพาะทาง
     ลิงค์ที่น่าสนใจ
 วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน ปีพุทธศักราช 2567   

  ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครเข้าศึกษา

  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
      © สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ ทุกสาขาวิชา หรือ
      © ปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ และสาขารัฐประศาสนศาสตร์ หรือ
      © สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ที่มีประสบการณ์การทำงานในกระบวนการยุติธรรม อย่างน้อย 2 ปี

  การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
      ผู้สมัครต้องผ่านกระบวนการสอบคัดเลือกของ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

  จำนวนรับนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 30 คน

ชั้นปีที่จำนวนนักศึกษา (คน)
ปี 2549ปี 2550ปี 2551ปี 2552ปี 2553
ชั้นปีที่ 13030303030
ชั้นปีที่ 2-30303030
รวม3060606060
  จำนวนที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา  --303030

  การจัดการศึกษา
      นอกเวลาราชการ (เย็นวันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ทั้งวัน) และ วันหยุดราชการ

  สถานที่เรียน
      คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
      ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร ม.ศิลปากร 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

  จำหน่ายใบสมัคร
      ภาคการศึกษาต้น ประมาณ 14 พ.ย. - 19 เม.ย. ของทุก ๆ ปี
      ภาคการศึกษาปลาย ประมาณ 1 ส.ค. - 4 ก.ย. ของทุก ๆ ปี

  ติดต่อซื้อใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่
      บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 50 ปี ชั้น 7 มหาวิทยาลัยศิลปากร
      วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 73000
      โทร. 0-3421-8788 หรือ 0-3425-3910-19
      URL:: http://www.graduate.su.ac.th/

      บัณฑิตวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
      22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
      โทร. 0-2880-9942-43 หรือ 0-2880-7374
      URL:: http://www.graduate.su.ac.th/

      ร้านค้าศิลปากร ม.31 ถนนหน้าพระลาน
      แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
      โทร. 0-2623-6115-22

      E-mail: tthongch@su.ac.th, sinloyma@hotmail.com