หน้าหลัก
     หลักการและเหตุผล
     รายละเอียดหลักสูตร
     ข้อมูลการรับสมัคร
     การเบิกจ่ายเงินหลักสูตร
     โครงสร้างหลักสูตร
     คำบรรยายรายวิชา
     คำศัพท์เฉพาะทาง
     ลิงค์ที่น่าสนใจ
 วันพุธที่ 12 มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2567   

  แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์

      เพื่อให้การเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์เป็นไปด้วยความสะดวก คล่องตัว และสามารถบริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ทุกครั้งต้องมีหลักฐานการจ่ายจากผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ดังนี้

1. กรณีซื้อสินค้าจาก บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือร้านค้าผู้ขายที่มีใบเสร็จรับเงิน (หรือบิลเงินสด) รายการที่ระบุในใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้องและสามารถนำมาเบิกเงินได้ ต้องมีรายการดังต่อไปนี้
1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน/ผู้ขาย
2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
3. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
4. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
5. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
ทั้งนี้ ใบเสร็จรับเงิน(หรือบิลเงินสด) ดังกล่าวต้องระบุนามผู้ซื้อเป็นโครงการนิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.เมือง จ.นครปฐม

ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน : บริษัท / หจก. / ร้านค้า

2. กรณีผู้ขาย/ผู้รับเงิน ไม่มีใบเสร็จรับเงิน (หรือบิลเงินสด) ได้แก่ ผู้ขายสินค้าประเภทแผงลอย ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างลงชื่อรับเงิน ในใบสำคัญรับเงิน (ตามตัวอย่างใบสำคัญรับเงินของมหาวิทยาลัยศิลปากร) เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่าย พร้อมระบุรายละเอียดในใบสำคัญรับเงินเช่นเดียวกับใบเสร็จรับเงินซึ่งประกอบด้วย
1. ชื่อ สถานที่อยู่ ของผู้รับเงิน/ผู้ขาย
2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
3. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
4. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
5. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
สำหรับการจ้างเหมาทั่วไปและการเช่ารถรับจ้าง ให้ขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา
ถูกต้องด้วยลายเซ็นจริงของผู้รับจ้างเพิ่มเติมอีก 1 ใบ

ตัวอย่างใบสำคัญรับเงิน : แผงลอย / บุคคลธรรมดา / ร้านเหมาและเช่ารถ

3. กรณีผู้ขาย/ผู้รับเงิน ไม่มีใบเสร็จรับเงินเต็มรูปแบบให้ แต่มีใบเสร็จรับเงินเป็นกระดาษ จากเครื่องคำนวณเงิน (สลิปรายการสินค้า) ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (บก.111) (ตามตัวอย่าง) พร้อมแนบสลิปรายการสินค้าประกอบเป็นหลักฐานการจ่าย

ตัวอย่าง

4. ในกรณีที่ได้รับใบเสร็จรับเงินแล้ว แต่เกิดสูญหาย ให้ใช้สำเนาใบเสร็จรับเงินซึ่งผู้รับเงินรับรองเป็นเอกสารประกอบการขอเบิกเงินแทนได้
    หากไม่อาจขอสำเนาใบเสร็จรับเงินได้ให้ทำ ใบรับรองการจ่ายเงิน (ตามตัวอย่าง) โดยชี้แจงเหตุผล พฤติการณ์ที่สูญหายหรือไม่อาจขอสำเนาใบเสร็จรับเงินได้และรับรองว่ายังไม่เคยนำใบเสร็จรับเงินนั้นมาเบิกจ่าย แม้พบภายหลังจะไม่นำมาเบิกจ่ายอีก แล้วให้ทำ ใบสำคัญรับเงิน แสดงรายการละเอียดและลงชื่อในใบสำคัญรับเงินนั้นเพื่อเป็นหลักฐานการจ่าย ดังนี้
1. ชื่อ สถานที่อยู่ ของผู้รับเงิน
2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
3. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
4. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
5. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
หลักฐานการจ่ายต้องพิมพ์หรือเขียนด้วยหมึก การแก้ไขหลักฐานการจ่าย ให้ใช้วิธีขีดฆ่าแล้วพิมพ์หรือเขียนใหม่
และให้ผู้รับเงินลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่ง


การจ่ายเงินคืน

คณะวิทยาศาสตร์จะจ่ายเงินสดคืนตามหลักฐานการจ่ายข้อ 1-2 ให้ทันทีที่นำหลักฐานมาแสดง ยกเว้นข้อ 3 ต้องเขียนใบสำคัญรับเงินเพิ่มเติมอีก 1 ใบ แสดงรายการละเอียดประกอบด้วย
1. ชื่อ สถานที่อยู่ ของผู้รับเงิน
2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
3. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
4. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
5. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน

ตัวอย่าง


การตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
สำหรับการซื้อหรือจ้างในวงเงินไม่เกิน 5,000.00 บาท แต่งตั้งกรรมการ 1 คน
วงเงินจัดซื้อ/จัดจ้างเกิน 5,000.00 บาทแต่ไม่ถึง 10,000.00 บาท แต่งตั้งกรรมการ 2 คน
วงเงินจัดซื้อ/จัดจ้างเกิน 10,000.00 บาทขึ้นไป แต่งตั้งกรรมการ 3 คน

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก คล่องตัว และสามารถบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็ว ใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน คณาจารย์ของโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน ลงนามตรวจรับในหลักฐานการจ่ายให้เรียบร้อยก่อนการนำมาเบิกจ่ายเงินที่คณะวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างการลงนามตรวจรับในหลักฐานการจ่าย