หน้าหลัก
     หลักการและเหตุผล
     รายละเอียดหลักสูตร
     ข้อมูลการรับสมัคร
     อัตราค่าใช้จ่าย
     การเบิกจ่ายเงินหลักสูตร
     โครงสร้างหลักสูตร
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
     คณาจารย์ผู้สอน
     คำบรรยายรายวิชา
     คำศัพท์เฉพาะทาง
     ลิงค์ที่น่าสนใจ
 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2565   

  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ที่จะสอนหลักสูตรภาคพิเศษนี้ เป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาการตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ปฏิบัติงานในระบบการจัดการศึกษาภาคปกติทุกคน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังต่อไปนี้


1. อาจารย์ ดร. ศุภชัย ศุภลักษณ์นารี
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ม. (เคมีฟิสิคัล) มหาวิทยาลัยมหิดล
Ph.D. (Physical Chemistry) University of Tasmania, Australia
E-mail : supachai@su.ac.th

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย เตโชวิศาล
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ. (จุลชีววิทยา) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยบูรพา
วท.ม. (จุลชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล
วท.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
E-mail : tthongch@su.ac.th

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พ.ต.ท. หญิง พัชรา สินลอยมา
(สบ.3) ภาควิชาวิทยาการตำรวจ กลุ่มงานวิชาการสืบสวนและสอบสวน
กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นบ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาอาชญาวิทยาและบริหารงานยุติธรรม
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail : sinloyma@hotmail.com

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี พูลศักดิ์ อินทวี
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
กศ.บ. (ฟิสิกส์) เกียรตินิยม มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ
วท.ม. (ฟิสิกส์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. อาจารย์ รวิทัต ภู่หลำ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
B.Sc. (Computer Science) University of Tsukuba, Japan
M.Sc. (Computer Science and Engineering)
University of Tsukuba, Japan
E-mail : rawitat@cp.su.ac.th
Website : http://www.cs.su.ac.th/~rawitat/

6. อาจารย์ พ.ต.ท. ณภพ ชุณหกรรณ์
(สบ.3) ภาควิชาวิทยาการตำรวจ กลุ่มงานวิชาการสืบสวนและสอบสวน
กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สค.ม (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail : Napopman@hotmail.com

7. อาจารย์ ร.ต.อ. ธิติ มหาเจริญ
(สบ.1) ภาควิชาวิทยาการตำรวจ กลุ่มงานวิชาการสืบสวนและสอบสวน
กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
วศ.บ.(ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.ม. (นิติวิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยมหิดล
E-mail : m_thiti@yahoo.com


  คณะกรรมการประจำหลักสูตร
ประกอบด้วยกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

©  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ได้แก่ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ในการบริหารการเรียนการสอนให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย พิจารณากลั่นกรองอนุมัติกิจกรรมที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในโครงการนี้

©  คณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตร
ประกอบด้วยคณะกรรมการ 2 ชุด คือ คณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษประจำคณะวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในลักษณะโครงการพิเศษคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยตำรวจ คณะกรรมการดำเนินงานหลักสูตรทั้งสองชุดนี้ มีหน้าที่ในการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้มีการนำหลักสูตรไปปฏิบัติให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ