หน้าหลัก
     หลักการและเหตุผล
     รายละเอียดหลักสูตร
     ข้อมูลการรับสมัคร
     การเบิกจ่ายเงินหลักสูตร
     โครงสร้างหลักสูตร
     คำบรรยายรายวิชา
     คำศัพท์เฉพาะทาง
     ลิงค์ที่น่าสนใจ
 วันพุธที่ 29 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2567   

  คำบรรยายรายวิชาของหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์

ค้นหาข้อมูลรายวิชา  

510 620 ชีววิทยาสำหรับนิติวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
(Biology for Forensic Science)
โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของเซลล์ หน้าที่ของออร์แกเนลล์ โครงสร้างโครโมโซม การแสดงออกของยีนและการควบคุม ไซโทสเกเลตัน เมทริกซ์นอกเซลล์ สรีรวิทยาของมนุษย์ที่เกี่ยวกับ กลไกการทำงานและการควบคุมของเซลล์กล้ามเนื้อและเซลล์ประสาท ระบบประสาท ระบบไหลเวียนเลือดระบบหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบขับถ่ายและระบบต่อมไร้ท่อ การประยุกต์ทางนิติวิทยาศาสตร์
Structure and chemical composition of cell. Organelle function. Chromosome structures. Gene expression and regulation. Cytoskeleton. Extracellular matrix. Human physiology of mechanism and regulation of muscle cell and nerve cell, nervous system, circulatory system, respiratory system, gastrointestinal tract, excretory and endocrine system. Applications in forensic science.

510 621 พิษวิทยาทางนิติวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
(Toxicology in Forensic Science)
ความรู้พื้นฐานทางพิษวิทยา สารพิษและการตรวจหาสารพิษ พยาธิสภาพเนื่องจากสารพิษ การเก็บตัวอย่างเพื่อนำมาใช้ในการตรวจพิสูจน์สารพิษ การวิเคราะห์สารพิษ
Basic knowledge in toxicology. Toxic substances and their determination. Pathogenic effect due to toxic substances. Sample collection for toxic substances identification. Toxic substances analysis.

510 622 ภูมิคุ้มกันวิทยาและเซรุ่มวิทยาทางนิติวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
(Immunology and Serology in Forensic Science)
การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อแอนติเจน แอนติเจนและแอนติบอดี หลักการและวิธีการวินิจฉัยแอนติเจนทางเซรุ่มวิทยา การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเลือดและการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล ความรู้พื้นฐานของเซรุ่มวิทยาและการประยุกต์ใช้ในการตรวจพยานหลักฐานทางชีววิทยาในอาชญากรรม
Immune response to foreign antigens. Antigen and antibody. Principles and diagnosis methods for antigen in serology. Heredity of blood and identification of individual. Basic knowledge in serology and application in biological crime assay.

510 623 อณูชีววิทยาทางนิติวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
(Molecular Biology in Forensic Science)
ความรู้พื้นฐานทางอณูชีววิทยาและชีววิทยาของเซลล์ สมบัติของสารพันธุกรรมและการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม ตัวบ่งชี้ในการพิสูจน์ทางพันธุกรรม การเก็บและเตรียมตัวอย่างดีเอ็นเอ เทคนิคและวิธีการวินิจฉัยดีเอ็นเอ หลักการวิเคราะห์ดีเอ็นเอเฉพาะบุคคล
Basic knowledge in molecular biology and cell biology. Properties of genetic material and heredity. Markers for genetic identification. Collection and preparation of DNA samples. Techniques and diagnostic methods for DNA. Principles of individual DNA analysis.

510 630 เคมีสำหรับนิติวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
(Chemistry for Forensic Science)
วิธีการวิเคราะห์ทางเคมีเพื่อประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์วัสดุและสารที่ต้องควบคุม เช่น สารเคลือบ ผิว ดิน เส้นใยและแก้ว เศษวัตถุระเบิด เขม่าดินปืน เศษวัสดุที่ไหม้ไฟ ยาและแอลกอฮอล์ เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง เทคนิคการเตรียมตัวอย่างเพื่อการวิเคราะห์ทางเคมี การประยุกต์ทางนิติวิทยาศาสตร์
Methods in chemical analysis for analyzing materials and controlled substances such as coating materials, soil, fibers and glass, explosive residues, gun-shot residues, fire residues, drugs and alcohol. Sampling techniques. Sample preparation techniques for chemical analysis. Applications in forensic science.

510 631 การวิเคราะห์ยาและแอลกอฮอล์ 2(1-3-2)
(Analysis of Drugs and Alcohol)
เทคนิคในการวิเคราะห์ทางเคมีของยาและแอลกอฮอล์ด้วยวิธีการทางสเปกโทรสโคปี และโครมาโทกราฟี
Techniques in chemical analysis of drugs and alcohol using spectroscopy and chromatography.

510 632 การวิเคราะห์เศษวัตถุระเบิดและเขม่าดินปืน 2(1-3-2)
(Analysis of Explosive and Gun-shot Residues)
เทคนิคในการวิเคราะห์ทางเคมีของเศษวัตถุระเบิดและเขม่าดินปืนด้วยวิธีการทางสเปกโทรสโคปี โครมาโทกราฟี และอิเล็กตรอนไมโครสโคปี
Techniques in chemical analysis of explosive and gun-shot residues using spectroscopy, chromatography and electron microscopy.

510 633 การวิเคราะห์เส้นผมและเส้นใย 2(1-3-2)
(Analysis of Hair and Fibers)
เทคนิคในการวิเคราะห์ทางเคมีของเส้นผมและเส้นใยด้วยวิธีการทางอินฟราเรดสเปกโทรสโคปี และ อิเล็กตรอนไมโครสโคปี
Techniques in chemical analysis of hair and fibers using infrared spectroscopy and electron microscopy.

510 640 ฟิสิกส์สำหรับนิติวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
(Physics for Forensic Science)
การเคลื่อนที่ในหนึ่งและสองมิติ โมเมนตัมเชิงเส้นและการชน กลศาสตร์ของไหล การเคลื่อนที่แบบคลื่น คลื่นเสียง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ความร้อนและอุณหภูมิ วงจรไฟฟ้า ฟิสิกส์อะตอม การประยุกต์ทางนิติวิทยาศาสตร์
Motion in one and two dimensions. Linear momentum and collisions. Fluid mechanics.Waves motion. Sound wave. Electromagnetic waves. Heat and temperature. Electric circuits. Atomicphysics. Applications in forensic science.

510 650 สถิติสำหรับนิติวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
(Statistics for Forensic Science)
เทคนิคพื้นฐานทางสถิติในการศึกษาทางนิติวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูลและการอนุมานเชิงสถิติ เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการตรวจสอบ การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ความแปรปรวน และตารางการณ์จร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติและการแปลผล
Basic statistical techniques in forensic science studies. Data analysis and statistical inference such as exploratory data analysis, estimation of parameters, hypotheses testing, linear regression and correlation, analysis of variance and contingency tables. The use of statistical packages and the interpretation of results.

510 670 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิติวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
(Information Technology for Forensic Science)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การประมวลผลภาพดิจิตัล ระบบเครือข่ายและความปลอดภัยของเครือข่าย การประยุกต์ใช้งานด้านนิติวิทยาศาสตร์
Basic knowledge in information technology and related fields such as database and information systems, geographical information systems, digital image processing, network systems and security. Applications in forensic science.

510 671 อาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตและการป้องกัน 3(3-0-6)
(Internet Crime and Protection)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรักษาความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศในระบบเครือข่าย อาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต และการป้องกัน กฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
Fundamentals of computer network systems. Security of information technology in network systems. Internet crime and protection. Laws concerning information technology security.

510 672 คลังข้อมูลสำหรับการสืบสวนอาชญากรรม 3(3-0-6)
(Data Warehouse for Crime Investigation)
แนวคิดและหลักพื้นฐานของการทำเหมืองข้อมูล เน้นการประยุกต์เทคนิคการทำเหมืองข้อมูลเพื่อใช้สืบหาการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์ การจารกรรมเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปสู่การลงโทษ
Data mining concepts and principles emphasized on applications of data mining techniques for detecting computer fraud. The use of undercover probe to gather evidences for conviction.

510 673 การจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลสำหรับการสืบสวนอาชญากรรม 3(3-0-6)
(Information Storage and Retrieval for Crime Investigation)
ความรู้พื้นฐานของการจัดเก็บข้อมูลและการแทนค่าข้อมูล การวิเคราะห์ การทำดรรชนี การแทนค่า การจัดเก็บการค้นหาและการค้นคืน แบบจำลองและการประมวลผลเอกสาร เอกสารที่เกี่ยวกับการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์และการจารกรรม
Fundamentals of information storage and data representation. Analysis, indexing, representation, storing, searching and retrieving, models and document processing. Documents concerning computer fraud and undercover.

510 674 การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ทางนิติวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
(Applications of Geographical Information Systems in Forensic Science)
ความรู้พื้นฐานของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การประยุกต์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และการทำแผนที่ในการสืบสวนทางอาชญากรรม การประยุกต์ในด้านความปลอดภัยของสาธารณะ การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัย รูปแบบความหนาแน่น และการพยากรณ์รูปแบบอาชญากรรม
Fundamentals of geographical information systems. Applications and tools in geographical information systems for analysis and mapping crime investigation. Applications in the field of public safety. Analysis of hot spots, density patterns and forecasting of crime patterns.

510 675 การประมวลผลภาพดิจิตัลและการประยุกต์สำหรับนิติวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
(Digital Image Processing and Applications for Forensic Science)
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการถ่ายภาพดิจิตัลและองค์ประกอบ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาพอ้างอิง อุปกรณ์ในการจับภาพ การทำภาพให้ชัดเจนด้วยอัลกอริทึมของการประมวลผล การประยุกต์ใช้เทคนิคและเครื่องมือสำหรับนักนิติวิทยาศาสตร์
Basic understanding of digital photography system and components. Knowledge of image attribute. Image capture devices. Image enhancements by processing algorithms. Applications of techniques and tools for forensic scientists.

510 676 การรู้จำไบโอเมทริกซ์เบื้องต้น 3(3-0-6)
(Introduction to Biometric Recognition)
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของไบโอเมทริกซ์ แนวคิดของระบบไบโอเมทริกซ์เบื้องต้น ความผิดพลาดของระบบไบโอเมทริกซ์ เทคนิคการรู้จำไบโอเมทริกซ์ การประยุกต์ระบบไบโอเมทริกซ์ ระบบมัลติโมดัลไบโอเมทริกซ์เบื้องต้น วิธีการประเมินไบโอเมทริกซ์และประสิทธิภาพการทำงาน
Basic knowledge in biometric characteristics. Concepts of fundamental biometric systems. Biometric systems error. Biometric recognition techniques. Applications of biometric systems. Introduction to multimodal biometric systems. Biometric evaluation method and performance issue.

510 677 ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของไบโอเมทริกซ์ 3(3-0-6)
(Biometric Security and Privacy)
เทคนิคสำคัญของไบโอเมทริกซ์เบื้องต้น เช่น การพิสูจน์ลายนิ้วมือ ใบหน้าและม่านตา แนวคิดทางการรู้จำรูปแบบ และกระแสปัจจุบันที่มีต่อประเด็นด้านสิทธิส่วนบุคคล ประเด็นเชิงสังคมและจริยธรรม แนวคิดพื้นฐานของระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ ระบบการเข้ารหัสโดยการใช้ลักษณะเฉพาะทางไบโอเมทริกซ์ เช่น ลายนิ้วมือ ใบหน้า เสียงและอื่นๆ ความเป็นหนึ่งเดียวและความปลอดภัยของข้อมูลไบโอเมทริกซ์ ระบบการยืนยันบุคคลตัวจริงทางไบโอเมทริกซ์ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทางไบโอเมทริกซ์
Introduction to major biometric techniques such as fingerprint, face and iris identifications. The underlying pattern recognition concepts and current issues on human rights, social attitudes and ethics. Basic concepts of computer security system. Cryptographic system using biometric characteristics such as fingerprint, face, voice etc. Integrity and security of biometric data. Biometric authentication systems. Biometric security devices.

510 690 หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
(Principle Concepts of Forensic Science)
ประวัตินิติวิทยาศาสตร์ การประมวลเหตุการณ์ในอดีตและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงนิติศาสตร์ที่เกี่ยวกับพยานหลักฐานและการพิสูจน์ การสร้างการเชื่อมโยงที่เป็นหนึ่งเดียวโดยการใช้พื้นฐานทางฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา กระบวนการการประมวลเหตุการณ์ การรู้จำ การเก็บรวบรวมและการรักษาพยานหลักฐาน การคำนึงถึงหลักวิชาชีพและจริยธรรม
Forensic science history. Reconstruction of past events and the scientific methods. Scientific and legal concepts concerning evidence and proof. Establishment of unique connections using physical, chemical and biological foundations. Reconstruction process. Recognition. Collection and preservation of evidence. Professional and ethical consideration.

510 691 นิติเวชศาสตร์และนิติพยาธิวิทยา 3(3-0-6)
(Forensic Medicine and Forensic Pathology)
หลักพื้นฐานทางนิติเวชศาสตร์และบทบาทของนิติพยาธิวิทยาในการสืบสวนคดีอาชญากรรมและ การตาย การสังเกตการณ์จากการตรวจชันสูตรพลิกศพและการผ่าศพเพื่อหาสาเหตุและพฤติการณ์การตาย
Basic principles of forensic medicine and the role of forensic pathology in the investigation of crime and death. Observation made at a post-mortem examination and autopsy for investigating the causes and manners of death.

510 692 เทคนิคการตรวจพิสูจน์บุคคล 3(3-0-6)
(Person Identification Techniques)
เทคนิคการตรวจพิสูจน์บุคคลที่มีชีวิตและที่เสียชีวิตแล้วโดยการตรวจลายนิ้วมือ ภาพถ่ายและลักษณะทางพันธุกรรม วิธีการตรวจพิเศษ เช่น การตรวจเลือด การตรวจลายพิมพ์ริมฝีปาก การตรวจลักษณะโพรงอากาศที่กะโหลกศีรษะ การตรวจเพศและอายุ วิธีการตรวจพิสูจน์บุคคลที่เสียชีวิตโดยการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน เช่น กระดูก ฟัน เส้นผม การตรวจภาพเชิงซ้อนและดีเอ็นเอ เพื่อใช้เป็นพยานหลักฐานที่สำคัญในชั้นศาล
Identification techniques of living and dead persons by fingerprint, photograph and genetic trait. Specific methods for blood testing, lip printing, examination of skull sinus, sex and age. Identification methods by examinations of evidence of bone, teeth, hair, superimposition and DNA of dead body for crucial evidence in court.

510 693 เทคนิคในห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์ 3(2-3-4)
(Laboratory Techniques in Forensic Science)
เทคนิคและวิธีการทางฟิสิกส์และเคมีในการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ เช่น การตรวจคราบเลือด เส้นผม ฟัน คราบน้ำลาย และคราบอสุจิ
Techniques and physical and chemical methods in forensic science for examination of blood stain, hair, teeth, saliva and semen stain.

510 694 ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
(Research Methodology in Forensic Science)
กระบวนการและวิธีการวิจัย ทั้งทางคลินิกและทางห้องปฏิบัติการ การออกแบบการวิจัย การตั้ง สมมติฐานการวิจัย เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การเขียนรายงานวิจัย การวิเคราะห์และการสรุปผล
Processes and procedures in clinical and laboratory research. Research design. Research hypothesis. Data collection techniques. Writing research report. Analysis and conclusion.

510 695 การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา 3(3-0-6)
(Criminal Justice Administration)
โครงสร้าง การจัดการ ทิศทาง และการควบคุมหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานร่วมกันของหน่วยงานดังกล่าว
Structure, management, directions and control of criminal justice agencies in Thailand. Problems and obstacles in cooperation among the agencies.

510 696 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
(Laws Related to Forensic Science)
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กฎหมายแพ่งและกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งที่เกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์
Knowledge in criminal law. Criminal procedure law. Civil law and civil procedure law related to forensic science.

510 697 การตรวจสถานที่เกิดเหตุ 4(3-2-7)
(Crime Scene Investigation)
ความรู้พื้นฐานของการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การรักษาสถานที่เกิดเหตุ การค้นหาในสถานที่เกิดเหตุ การถ่ายภาพในสถานที่เกิดเหตุ การวิเคราะห์และการประมวลเหตุการณ์ในสถานที่เกิดเหตุ
Fundamentals of crime scene investigation. Crime scene protection. Crime scene search. Crime scene photography. Crime scene analysis and reconstruction.

510 698 ความก้าวหน้าในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยา 3(3-0-6)
(Advances in Biological Evidence Investigation)
ความก้าวหน้าในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยา โดยวิธีการใหม่ ๆ ทางฟิสิกส์และเคมี
Advances in biological evidence investigation by new methods in physics and chemistry.

510 699 การประยุกต์ใช้เซรุ่มวิทยาทางนิติวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
(Applications of Forensic Serology)
สมบัติทางพันธุกรรมของเลือดและน้ำเหลือง การประยุกต์ใช้ในงานทางนิติวิทยาศาสตร์ เช่น การพิสูจน์บุคคล และการพิสูจน์ความเป็นบิดามารดา
Genetic property of blood and serum. Applications in forensic science such as person identification and parternity identification.

510 701 สัมมนานิติวิทยาศาสตร์ 1 1(0-2-1)
(Seminar in Forensic Science I)
สัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจทางนิติวิทยาศาสตร์
Seminar on topics of interest in forensic science.

510 702 สัมมนานิติวิทยาศาสตร์ 2 1(0-2-1)
(Seminar in Forensic Science II)
สัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจทางนิติวิทยาศาสตร์
Seminar on topics of interest in forensic science.

510 703 โครงการศึกษารายบุคคล มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต
(Individual Project) equivalent to 6 credits
ศึกษาและวิจัยในหัวข้อทางนิติวิทยาศาสตร์
Study and research on topics in forensic science.

510 704 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต
(Thesis) equivalent to 12 credits
วิจัยในหัวข้อทางนิติวิทยาศาสตร์
Research on topics in forensic science.

510 790 การบัญชีและการเงินทางนิติวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
(Forensic Accounting and Finance)
การทุจริตทางการเงินและการบัญชี เทคนิคการตรวจสอบการทุจริต เทคนิคการสอบปากคำ กฎของพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการทุจริต กรณีศึกษา
Accounting and financial fraud. Fraud examination techniques. Testimony examination techniques. Rules of evidence relating to fraud. Case studies.

510 791 การพิสูจน์หลักฐานและการวิเคราะห์อาชญากรรม 3(3-0-6)
(Criminalistics and Crime Analysis)
เทคนิคที่ใช้สืบค้นตรวจพิสูจน์ วิเคราะห์และเปรียบเทียบพยานหลักฐาน การเก็บรวบรวมลายพิมพ์นิ้วมือ การวิเคราะห์เส้นผมและเส้นใย พยานหลักฐานทางเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา
Techniques used to detect, identify, analyze and compare evidence. Fingerprint collection. Hair and fiber analysis. Chemical, physical and biological evidence.

510 792 พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในกระบวนการทางอาญา 3(2-2-5)
(Forensic Evidence in Criminal Procedures)
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางอาญาและกฎของพยานหลักฐาน การฝึกในศาลจำลองเพื่อเป็นพยานผู้ชำนาญการในชั้นศาล
Laws related to criminal procedures and rules of evidence. Practicing in mock trials to be an expert witness in court.

510 793 เทคนิคการสืบสวน 3(3-0-6)
(Investigation Techniques)
การประยุกต์เทคนิคทางวิทยาศาสตร์ พยานหลักฐานทางกายภาพ และการหาเหตุผลเชิงนิรนัยและ เชิงอุปนัย เพื่อตรวจหาลำดับเหตุการณ์แวดล้อมการประกอบอาชญากรรมและผู้ประกอบอาชญากรรม
Applications of scientific techniques, physical evidence and deductive and inductive reasoning to determine the sequence of events surrounding the commission of a crime and the perpetrator of a crime.

510 794 การตรวจเอกสารและการปลอมแปลง 3(2-2-5)
(Document Examination and Forgery)
ความรู้เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ลายมือเขียนข้อความ ลายมือชื่อ อักษรพิมพ์ดีด ลายพิมพ์ การแก้ไข การปลอมแปลงเอกสาร การตรวจอ่านรอยกดบนกระดาษ ชนิดของกระดาษและหมึก การตรวจการปลอมแปลง การแก้ไข การลบล้าง การขูดลบ ความเป็นเจ้าของ การกำหนดแหล่งที่มา การเชื่อมโยงเอกสารพิรุธและการอ่านรอยกดเขียน
Knowledge in document examination of handwriting, signatures, typewriting, printing, alterations, forgery, indented impressions, types of paper and ink. Forgery detection, alteration, obliterations, erasure, authenticity verification, source determination, linking the suspect document, and deciphering indent impressions of writing.

510 795 ลายพิมพ์นิ้วมือ 3(2-2-5)
(Fingerprint)
ความรู้พื้นฐานของลายพิมพ์นิ้วมือ การจำแนกประเภทของลายพิมพ์นิ้วมือ หลักการในการตรวจเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือ การเก็บลายพิมพ์นิ้วมือแฝงจากพยานหลักฐาน เทคนิคในการตรวจเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการพิสูจน์บุคคลและพยานหลักฐาน การวิจัยและการฝึกในชั้นศาล
Fundamentals of fingerprint. Fingerprint classification. Fingerprint identification. Latent fingerprint collections from evidence. Techniques in comparative automated fingerprint by computer for human and evidence identification. Research and training in court.

510 796 เรื่องคัดเฉพาะในนิติวิทยาศาสตร์ 1(1-0-2)
(Selected Topics in Forensic Science)
หัวข้อที่น่าสนใจในนิติวิทยาศาสตร์
Topics of interest in forensic science.