หน้าหลัก
     หลักการและเหตุผล
     รายละเอียดหลักสูตร
     ข้อมูลการรับสมัคร
     การเบิกจ่ายเงินหลักสูตร
     โครงสร้างหลักสูตร
     คำบรรยายรายวิชา
     คำศัพท์เฉพาะทาง
     ลิงค์ที่น่าสนใจ
 วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม ปีพุทธศักราช 2567   


  หลักการและเหตุผล
ด้วยปัจจุบัน ในประเทศไทยมีความต้องการบุคลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์จำนวนมากและเร่งด่วน โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้ขั้นสูงในงานพิสูจน์หลักฐาน ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดอาชญากรรมมากขึ้น ร่วมถึงการสูญเสียจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ การผลิตบุคลากรที่มีความรู้ขั้นสูงในด้านนิติวิทยาศาสตร์ นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานพิสูจน์หลักฐานแล้ว บุคลากรเหล่านั้นสามารถสร้างระบบงานที่เป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ของประเทศไทยและสามารถถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรรุ่นต่อ ๆ ไปได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มเสถียรภาพทางกระบวนการยุติธรรม ความมั่นคงของประเทศ และลดการส่งบุคลากรออกไปศึกษาในต่างประเทศ เป็นการดำเนินตามโลกาภิวัตน์และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้บุคลากรที่มีความสามารถด้านนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น คณะวิทยาศาสตร์ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ เล็งเห็นการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถทางนิติวิทยาศาสตร์ จากประสิทธิภาพของการบริหารจัดการทรัพยากรของคณะวิทยาศาสตร์ ทำให้คณะวิทยาศาสตร์มีศักยภาพในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคุณภาพ สนองความต้องการของประเทศ และส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเอื้อประโยชน์กับบุคลากรที่ทำงานด้านพิสูจน์หลักฐาน กระบวนการยุติธรรม และการสืบสวนสอบสวนที่ต้องการเพิ่มพูน และแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคลากรในสาขาเดียวกัน และไม่ต้องลาพักงาน คณะวิทยาศาสตร์จึงมีความประสงค์จะเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ในลักษณะโครงการพิเศษ โดยจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ

  ความมุ่งหมายเหตุผล
การเปิดโครงการพิเศษระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการเปิดทางเลือกและขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่บุคลากรทางด้านด้านพิสูจน์หลักฐาน กระบวนการยุติธรรมและการสืบสวนสอบสวนที่ไม่สามารถเรียนเต็มเวลาในหลักสูตรปกติ จะได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นการพัฒนาบุคลากรทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศชาติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศชาติต่อไป นอกจากนี้ยังเป็นการสนองปณิธานและนโยบายการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรในการส่งเสริมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาโดยพัฒนาการใช้ทรัพยากรของคณะวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

  เป้าประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตสาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ใน การค้นคว้าวิจัย สามารถนำความรู้ไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในองค์กรของตน โดยจะรับนักศึกษาปีละประมาณ 30 คน และสามารถดำเนินการสอนได้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2549 และคาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตามจำนวนดังกล่าวเมื่อสิ้นภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2551

  จุดประสงค์
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางนิติวิทยาศาสตร์ สนองตอบความต้องการของประเทศ
2. เพื่อให้เผยแพร่ความก้าวหน้าทางด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่บุคลากรในหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน
3. เพื่อให้มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมีศักยภาพเพียงพอที่จะทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมได้หลังการจบการศึกษาแล้ว อันจะช่วยเพิ่มความรู้ความสามารถที่จะพัฒนางานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์
4. เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรด้านกำลังคน สถานที่และอุปกรณ์การศึกษาต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด