หน้าหลัก
     หลักการและเหตุผล
     รายละเอียดหลักสูตร
     ข้อมูลการรับสมัคร
     การเบิกจ่ายเงินหลักสูตร
     โครงสร้างหลักสูตร
     คำบรรยายรายวิชา
     คำศัพท์เฉพาะทาง
     ลิงค์ที่น่าสนใจ
 วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน ปีพุทธศักราช 2567   

  คำศัพท์เฉพาะทางทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

สำหรับคำศัพท์เฉพาะทางทางด้านนิติวิทยาศาสตร์นี้ ได้ถูกเรียบเรียง และรวบรวมขึ้นจากคำบรรยายรายวิชาของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการรวบรวมคำศัพท์ที่มักพบบ่อยครั้งในการเรียน หรือการทำงานวิจัย รวมถึงอาจจะใช้เป็นแหล่งรวมคำศัพท์เพื่อการสืบค้นในการทำวิจัยทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ต่อไป

A - B - C - D - E - F - G - H - I - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W

A
accounting fraudการทุจริตทางการเงิน
advancesความก้าวหน้า
alcoholแอลกอฮอล์
alterationsการแก้ไข
analysisการวิเคราะห์
analysis of hot spotsการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัย
analysis of varianceการวิเคราะห์ความแปรปรวน
analyzing materialsการวิเคราะห์วัสดุ
antigensแอนติเจน
antibodyแอนติบอดี
applications of scientific techniquesการประยุกต์เทคนิคทางวิทยาศาสตร์
assayการตรวจ
atomicphysicsฟิสิกส์อะตอม
authentication systemsระบบการยืนยันบุคคลตัวจริง
authenticity verificationความเป็นเจ้าของ
automated fingerprintลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ
autopsyการผ่าศพ

B
biologicalชีววิทยา
biological evidenceพยานหลักฐานทางชีววิทยา
biological evidence Investigationการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยา
biometricไบโอเมทริกซ์
biometric authentication systemsระบบการยืนยันบุคคลตัวจริงทางไบโอเมทริกซ์
biometric characteristicsลักษณะเฉพาะของไบโอเมทริกซ์
biometric evaluation methodวิธีการประเมินไบโอเมทริกซ์
biometric systemsระบบไบโอเมทริกซ์
biometric systems errorความผิดพลาดของระบบไบโอเมทริกซ์
biometric recognition techniquesเทคนิคการรู้จำไบโอเมทริกซ์
blood testingการตรวจเลือด

C
case studies.กรณีศึกษา
cell biologyชีววิทยาของเซลล
characteristicsลักษณะ
chemicalทางเคมี
chemical analysisการวิเคราะห์ทางเคมี
chemical composition of cellองค์ประกอบทางเคมีของเซลล์
chemical evidenceพยานหลักฐานทางเคมี
chemistryเคมี
chromatographyโครมาโทกราฟี
chromosomeโครโมโซม
chromosome structuresโครงสร้างโครโมโซม
circulatory systemระบบไหลเวียนเลือด
civil lawกฎหมายแพ่ง
civil procedure lawกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
clinicalทางคลินิก
coating materialsสารเคลือบผิว
collectionการเก็บรวบรวม
collisionsการชน
commission of a crimeการประกอบอาชญากรรม
comparative automated fingerprintการตรวจเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ
compare evidenceเปรียบเทียบพยานหลักฐาน
computer fraudการฉ้อโกงทางคอมพิวเตอร์
computer network systemsระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
computer security systemระบบความปลอดภัยคอมพิวเตอร์
conclusionการสรุปผล
connectionsการเชื่อมโยง
contingency tablesตารางการณ์จร
control of criminal justice agencies การควบคุมหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
controlled substancesสารที่ต้องควบคุม
convictionการลงโทษ
correlationสหสัมพันธ์
courtศาล
crimeอาชญากรรม
crime analysisการวิเคราะห์อาชญากรรม
crime patternsรูปแบบอาชญากรรม
crime scene analysisการวิเคราะห์ในสถานที่เกิดเหตุ
crime scene investigationการตรวจสถานที่เกิดเหตุ
crime scene photographyการถ่ายภาพในสถานที่เกิดเหตุ
crime scene protectionการรักษาสถานที่เกิดเหตุ
crime scene reconstructionการประมวลเหตุการณ์ในสถานที่เกิดเหตุ
crime scene searchการค้นหาในสถานที่เกิดเหตุ
criminal lawกฎหมายอาญา
criminal justice administrationการบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
criminal proceduresกระบวนการทางอาญา
criminal procedure lawกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
criminalisticsการพิสูจน์หลักฐาน
cryptographic systemระบบการเข้ารหัส
cytoskeletonไซโทสเกเลตัน

D
data miningเหมืองข้อมูล
data representationการแทนค่าข้อมูล
database systemระบบฐานข้อมูล
data warehouseคลังข้อมูล
deathการตาย
deciphering indent impressions of writingการอ่านรอยกดเขียน
deductive reasoningการหาเหตุผลเชิงนิรนัย
density patternsรูปแบบความหนาแน่น
detectingสืบหา
determinationการตรวจหา
diagnosisการวินิจฉัย
diagnostic methods for DNAวิธีการวินิจฉัยดีเอ็นเอ
digital image processingการประมวลผลภาพดิจิตัล
digital photography systemระบบการถ่ายภาพดิจิตัล
dimensionsมิติ
document processingการประมวลผลเอกสาร

E
electric circuitsวงจรไฟฟ้า
electromagnetic wavesคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
electron microscopyอิเล็กตรอนไมโครสโคปี
emphasizedเน้น
endocrine systemระบบต่อมไร้ท่อ
erasureการขูดลบ
establishmentการสร้าง
estimationการประมาณค่า
estimation of parametersการประมาณค่าพารามิเตอร์
ethicalจริยธรรม
ethicsจริยธรรม
evaluationการประเมิน
eventsเหตุการณ์
events surroundingเหตุการณ์แวดล้อม
evidenceหลักฐาน
evidence identificationพยานหลักฐาน
examination of blood stainการตรวจคราบเลือด
examination of handwritingการตรวจพิสูจน์ลายมือ
examination of skull sinusการตรวจลักษณะโพรงอากาศที่กะโหลกศีรษะ
excretory systemระบบขับถ่าย
expert witnessพยานผู้ชำนาญการ
expert witness in courtพยานผู้ชำนาญการในชั้นศาล
exploratoryเชิงการตรวจสอบ
exploratory data analysisการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงการตรวจสอบ
explosiveวัตถุระเบิด
explosive residuesเศษวัตถุระเบิด
extracellular matrixเมทริกซ์นอกเซลล์

F
fiber analysisการวิเคราะห์เส้นใย
financial fraudการทุจริตทางการบัญชี
fingerprintลายพิมพ์นิ้วมือ
fingerprint classificationการจำแนกประเภทของลายพิมพ์นิ้วมือ
fingerprint identificationการตรวจเปรียบเทียบลายพิมพ์นิ้วมือ
fingerprintลายนิ้วมือ
fingerprint collectionการเก็บรวบรวมลายพิมพ์นิ้วมือ
fire residuesเศษวัสดุที่ไหม้ไฟ
fluid mechanicsกลศาสตร์ของไหล
forecastingการพยากรณ์
forecasting of crime patternsการพยากรณ์รูปแบบอาชญากรรม
forensic accountingการบัญชีทางนิติวิทยาศาสตร์
forensic financeการเงินทางนิติวิทยาศาสตร์
forensic medicineนิติเวชศาสตร์
forensic pathologyนิติพยาธิวิทยา
forensic scienceนิติวิทยาศาสตร์
forensic science historyประวัตินิติวิทยาศาสตร์
forensic scientistsนักนิติวิทยาศาสตร์
forgeryการปลอมแปลงเอกสาร
forgery detectionการตรวจการปลอมแปลง
foundationsกระบวนการ
fraudการฉ้อโกง
fraud examination techniquesเทคนิคการตรวจสอบการทุจริต
fundamental biometric systemsระบบไบโอเมทริกซ์เบื้องต้น
fundamentals of fingerprintความรู้พื้นฐานของลายพิมพ์นิ้วมือ

G
gastrointestinal tractระบบทางเดินอาหาร
gatherรวบรวม
gene expressionการแสดงออกของยีน
geneยีน
genetic identificationการพิสูจน์ทางพันธุกรรม
genetic materialสารพันธุกรรม
genetic propertyสมบัติทางพันธุกรรม
genetic property of bloodสมบัติทางพันธุกรรมของเลือด
genetic property of serumสมบัติทางพันธุกรรมของน้ำเหลือง
genetic traitลักษณะทางพันธุกรรม
geographical information systemsระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
geographicalภูมิศาสตร์
gun shotเขม่าดินปืน
gun shot residuesเศษเขม่าดินปืน

H
hair analysisการวิเคราะห์เส้นผม
handwritingลายมือเขียนข้อความ
heredityการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
hot spotsพื้นที่เสี่ยงภัย
human physiologyสรีรวิทยาของมนุษย์
human rightsสิทธิส่วนบุคคล
hypothesesสมมติฐาน
hypotheses testingการทดสอบสมมติฐาน

I
identificationการตรวจพิสูจน์
identification of individualการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
image attributeการใช้ภาพอ้างอิง
image capture devicesอุปกรณ์ในการจับภาพ
image enhancementsการทำภาพให้ชัดเจน
immuneทางภูมิคุ้มกัน
immune responseการตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
immunologyภูมิคุ้มกันวิทยา
indented impressionsการตรวจอ่านรอยกดบนกระดาษ
indexingการทำดรรชนี
individual projectโครงการศึกษารายบุคคล
inductive reasoningการหาเหตุผลเชิงอุปนัย
inferenceการอนุมาน
information systemsระบบสารสนเทศ
information technologyเทคโนโลยีสารสนเทศ
information technology securityความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
information technology security lawsกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ
infrared spectroscopyอินฟราเรดสเปกโทรสโคปี
integrityความเป็นหนึ่งเดียว
internetอินเตอร์เน็ต
internet crimeอาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ต
interpretation of resultsการแปลผล
introduction to multimodal biometric systemsระบบมัลติโมดัลไบโอเมทริกซ์เบื้องต้น
investigationการสืบสวน
investigation techniquesเทคนิคการสืบสวน

L
laboratoryห้องปฏิบัติการ
latent fingerprintลายพิมพ์นิ้วมือแฝง
latent fingerprint collections from evidenceการเก็บลายพิมพ์นิ้วมือแฝงจากพยานหลักฐาน
lawsกฎหมาย
legalเชิงนิติศาสตร์
legal conceptsแนวคิดเชิงนิติศาสตร์
linear regressionการถดถอยเชิงเส้น
linear momentumโมเมนตัมเชิงเส้น
linking the suspect documentการเชื่อมโยงเอกสารพิรุธ
lip printingการตรวจลายพิมพ์ริมฝีปาก

M
managementการจัดการ
mannersพฤติการณ์
mapping crime investigationการทำแผนที่ในการสืบสวนทางอาชญากรรม
methodวิธี
mock trialsศาลจำลอง
modelsแบบจำลอง
molecularอณู
molecular biologyอณูชีววิทยา
motionการเคลื่อนที่
motion in one dimensionsการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ
motion in two dimensionsการเคลื่อนที่ในสองมิติ
multimodal biometric systemsระบบมัลติโมดัลไบโอเมทริกซ์
muscle cellเซลล์กล้ามเนื้อ

N
nerve cellเซลล์ประสาท
nervous systemระบบประสาท
network systemsระบบเครือข่าย
network securityความปลอดภัยของเครือข่าย

O
obliterationsการลบล้าง
observationการสังเกตการณ์
obstaclesอุปสรรค
organelleออร์แกเนลล์
organelle functionหน้าที่ของออร์แกเนลล์

P
pathogenicพยาธิสภาพ
parametersพารามิเตอร์
parternity identificationการพิสูจน์ความเป็นบิดามารดา
performanceประสิทธิภาพ
perpetrator of a crimeผู้ประกอบอาชญากรรม
person identificationการพิสูจน์บุคคล
photographภาพถ่าย
physicalฟิสิกส์
physical evidenceพยานหลักฐานทางฟิสิกส์
physical evidenceพยานหลักฐานทางกายภาพ
preparationการเตรียม
preservation of evidenceการรักษาพยานหลักฐาน
printingลายพิมพ์
privacyความเป็นส่วนตัว
procedures researchวิธีการวิจัย
processesกระบวนการ
processing algorithmsอัลกอริทึมของการประมวลผล
protectionการป้องกัน
professionalหลักวิชาชีพ
proofการพิสูจน์
post mortem examinationการตรวจชันสูตรพลิกศพ
public safetyความปลอดภัยของสาธารณะ

R
reconstructionการประมวล
regulation of muscle cellการควบคุมของเซลล์กล้ามเนื้อ
regulation of nerve cellการควบคุมของเซลล์ประสาท
recognitionการรู้จำ
reconstruction of past eventsการประมวลเหตุการณ์ในอดีต
reconstruction processกระบวนการการประมวลเหตุการณ์
representationการแทนค่า
residuesเศษ
research designการออกแบบการวิจัย
research hypothesisการตั้งสมมติฐานการวิจัย
research methodologyระเบียบวิธีวิจัย
respiratory systemระบบหายใจ
responseการตอบสนอง
retrievalการสืบค้น
retrievingการค้นคืน
rules of evidenceกฎของพยานหลักฐาน
rules of evidence relating to fraudกฎของพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการทุจริต

S
saliva stainคราบน้ำลาย
sampleตัวอย่าง
scientificเชิงวิทยาศาสตร์
searchingการค้นหา
securityความปลอดภัย
semen stainคราบอสุจิ
seminarสัมมนา
seminar in Forensic scienceสัมมนานิติวิทยาศาสตร์
serologyเซรุ่มวิทยา
signaturesลายมือชื่อ
social attitudesประเด็นเชิงสังคม
sound waveคลื่นเสียง
source determinationการกำหนดแหล่งที่มา
specific methodsวิธีการตรวจพิเศษ
spectroscopyสเปกโทรสโคปี
statisticalเชิงสถิติ
statistical inferenceการอนุมานเชิงสถิติ
statistical packagesโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
storageการจัดเก็บ
storingการจัดเก็บ
structure of cellโครงสร้างของเซลล์
superimpositionการตรวจภาพเชิงซ้อน

T
techniques used to detectเทคนิคที่ใช้สืบค้นตรวจพิสูจน์
testimony examination techniquesเทคนิคการสอบปากคำ
testingการทดสอบ
thesisวิทยานิพนธ์
toxicologyพิษวิทยา
toxic substanceสารพิษ
toxic substances analysisการวิเคราะห์สารพิษ
toxic substances identificationการตรวจพิสูจน์สารพิษ
training in courtการฝึกในชั้นศาล
typewritingอักษรพิมพ์ดีด

U
undercoverการจารกรรม
underlying pattern recognition conceptsแนวคิดทางการรู้จำรูปแบบ
uniqueเป็นหนึ่งเดียว

V
varianceความแปรปรวน

W
waves motionการเคลื่อนที่แบบคลื่น