หน้าหลัก
     หลักการและเหตุผล
     รายละเอียดหลักสูตร
     ข้อมูลการรับสมัคร
     อัตราค่าใช้จ่าย
     การเบิกจ่ายเงินหลักสูตร
     โครงสร้างหลักสูตร
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
     คณาจารย์ผู้สอน
     คำบรรยายรายวิชา
     คำศัพท์เฉพาะทาง
     ลิงค์ที่น่าสนใจ
 วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2565   

  อัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเข้าศึกษา

  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นไปตามระเบียบของบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาโครงการพิเศษ โดยมีอัตราการจัดเก็บค่าหน่วยกิตระดับปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ ไว้ดังต่อไปนี้

ประเภทของค่าหน่วยกิตหน่วยกิตละ (บาท)
  1. รายวิชาบรรยาย / วิชาปฏิบัติ  หน่วยกิตละ 2,000 บาท
  2. วิทยานิพนธ์  หน่วยกิตละ 2,000 บาท
  3. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  หน่วยกิตละ 2,000 บาท

  ค่าใช้จ่ายต่อคนของนักศึกษาตลอดหลักสูตร

1.ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา
สำหรับค่าธรรมเนียมเรียกเก็บที่เรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษานั้น จะเรียกเก็บจากนักศึกษาเพียงแค่ 4 ภาคการศึกษา หรือ 2 ปีการศึกษาเท่านั้น หากนักศึกษาไม่จบการศึกษาภายในระยะเวลา 2 ปี ในปีที่ 3 ขึ้นไป นักศึกษาจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้

รายการค่าใช้จ่ายต่อ
ภาคการศึกษา (บาท)
รวมทั้งหมด
4 ภาคการศึกษา (บาท)
  1. ค่าธรรมเนียมพิเศษ20,000      80,000      
  2. ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย2,000      8,000      
  3. ค่าบำรุงห้องสมุด1,000      4,000      
  รวมค่าธรรมเนียม23,000      92,000      

2.ค่าหน่วยกิต
ค่าหน่วยกิตจากรายวิชาในหลักสูตรของนักศึกษาทั้ง แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ต้องลงทะเบียนเรียนจำนวนเท่ากัน คือ 36 หน่วยกิต (ตามตารางสรุปและเปรียบเทียบจำนวนหน่วยกิตของแต่ละโครงสร้างหลัก)

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2หลักสูตรแผน ข
  วิชาบังคับ20 หน่วยกิต20 หน่วยกิต
  วิชาเลือกไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต
  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง - 6 หน่วยกิต
  วิทยานิพนธ์12 หน่วยกิต -
รวมหน่วยกิตทั้งหมด36 หน่วยกิต36 หน่วยกิต

สำหรับนักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ลงเรียนรายวิชาปกติจำนวน 24 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์เทียบเท่า 12 หน่วยกิต นักศึกษาใน แผน ข ลงทะเบียนในรายวิชาปกติจำนวน 30 หน่วยกิต และโครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเทียบเท่า 6 หน่วยกิต

ซึ่งหน่วยกิตของรายวิชาปกติ วิทยานิพนธ์ และโครงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หน่วยกิตละ 2,000 บาท ดังนั้น นักศึกษาใน แผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข มีค่าใช้จ่ายด้านลงทะเบียนรายวิชาเป็นเงิน 72,000 บาท (ตลอดหลักสูตร)

ค่าใช้จ่ายของนักศึกษาต่อ 1 คน ตลอดหลักสูตรการศึกษา
ประเภทของค่าใช้จ่ายคำนวณได้จากค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
  1. ค่าธรรมเนียม4 ภาค x 23,000 บาท92,000 บาท
  2. ค่าหน่วยกิต36 หน่วยกิต x 2,000 บาท72,000 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ตลอดหลักสูตร)164,000 บาท