หน้าหลัก
     หลักการและเหตุผล
     รายละเอียดหลักสูตร
     ข้อมูลการรับสมัคร
     การเบิกจ่ายเงินหลักสูตร
     โครงสร้างหลักสูตร
     คำบรรยายรายวิชา
     คำศัพท์เฉพาะทาง
     ลิงค์ที่น่าสนใจ
 วันพุธที่ 12 มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2567   

  โครงสร้างของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2

หลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 กำหนดให้ศึกษาไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต ดังนี้
วิชาบังคับ จำนวน 20 หน่วยกิต ประกอบด้วยรายวิชา ต่อไปนี้
510 620ชีววิทยาสำหรับนิติวิทยาศาสตร์
(Biology for Forensic Science)

3(3-0-6)
510 630เคมีสำหรับนิติวิทยาศาสตร์
(Chemistry for Forensic Science)

3(3-0-6)
510 640ฟิสิกส์สำหรับนิติวิทยาศาสตร์
(Physics for Forensic Science)

3(3-0-6)
510 670เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิติวิทยาศาสตร์
(Information Technology for Forensic Science)

3(3-0-6)
510 690หลักการของนิติวิทยาศาสตร์
(Principle Concepts of Forensic Science)

3(3-0-6)
510 691นิติเวชศาสตร์และนิติพยาธิวิทยา
(Forensic Medicine and Forensic Pathology)

3(3-0-6)
510 701สัมมนานิติวิทยาศาสตร์ 1
(Seminar in Forensic Science I)

1(0-2-1)
510 702สัมมนานิติวิทยาศาสตร์ 2
(Seminar in Forensic Science II)

1(0-2-1)
วิชาเลือก จำนวนไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต โดยให้เลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่เปิดสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร

510 621พิษวิทยาทางนิติวิทยาศาสตร์
(Toxicology in Forensic Science)

3(3-0-6)
510 622ภูมิคุ้มกันวิทยาและเซรุ่มวิทยาทางนิติวิทยาศาสตร์
(Immunology and Serology in Forensic Science)

3(3-0-6)
510 623อณูชีววิทยาทางนิติวิทยาศาสตร์
(Molecular Biology in Forensic Science)

3(3-0-6)
510 631การวิเคราะห์ยาและแอลกอฮอล์
(Analysis of Drugs and Alcohol)

2(1-3-2)
510 632การวิเคราะห์เศษวัตถุระเบิดและเขม่าดินปืน
(Analysis of Explosive and Gun-shot Residues)

2(1-3-2)
510 633การวิเคราะห์เส้นผมและเส้นใย
(Analysis of Hair and Fibers)

2(1-3-2)
510 650สถิติสำหรับนิติวิทยาศาสตร์
(Statistics for Forensic Science)

3(3-0-6)
510 671อาชญากรรมทางอินเตอร์เน็ตและการป้องกัน
(Internet Crime and Protection)

3(3-0-6)
510 672คลังข้อมูลสำหรับการสืบสวนอาชญากรรม
(Data Warehouse for Crime Investigation)

3(3-0-6)
510 673การจัดเก็บและการสืบค้นข้อมูลสำหรับการสืบสวนอาชญากรรม
(Information Storage and Retrieval for Crime Investigation)

3(3-0-6)
510 674การประยุกต์ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ทางนิติวิทยาศาสตร์
(Applications of Geographical Information Systems in Forensic Science)

3(3-0-6)
510 675การประมวลผลภาพดิจิตัลและการประยุกต์สำหรับนิติวิทยาศาสตร์
(Digital Image Processing and Applications for Forensic Science)

3(3-0-6)
510 676การรู้จำไบโอเมทริกซ์เบื้องต้น
(Introduction to Biometric Recognition)

3(3-0-6)
510 677ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของไบโอเมทริกซ์
(Biometric Security and Privacy)

3(3-0-6)
510 692เทคนิคการตรวจพิสูจน์บุคคล
(Person Identification Techniques)

3(3-0-6)
510 693เทคนิคในห้องปฏิบัติการทางนิติวิทยาศาสตร์
(Laboratory Techniques in Forensic Science)

3(2-3-4)
510 694ระเบียบวิธีวิจัยทางนิติวิทยาศาสตร์
(Research Methodology in Forensic Science)

3(3-0-6)
510 695การบริหารงานยุติธรรมทางอาญา
(Criminal Justice Administration)

3(3-0-6)
510 696กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนิติวิทยาศาสตร์
(Laws Related to Forensic Science)

3(3-0-6)
510 697การตรวจสถานที่เกิดเหตุ 4(3-2-7)
(Crime Scene Investigation)

4(3-2-7)
510 698ความก้าวหน้าในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางชีววิทยา
(Advances in Biological Evidence Investigation)

3(3-0-6)
510 699การประยุกต์ใช้เซรุ่มวิทยาทางนิติวิทยาศาสตร์
(Applications of Forensic Serology)

3(3-0-6)
510 790การบัญชีและการเงินทางนิติวิทยาศาสตร์
(Forensic Accounting and Finance)

3(3-0-6)
510 791การพิสูจน์หลักฐานและการวิเคราะห์อาชญากรรม
(Criminalistics and Crime Analysis)

3(3-0-6)
510 792พยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในกระบวนการทางอาญา
(Forensic Evidence in Criminal Procedures)

3(2-2-5)
510 793เทคนิคการสืบสวน
(Investigation Techniques)

3(3-0-6)
510 794การตรวจเอกสารและการปลอมแปลง
(Document Examination and Forgery)

3(2-2-5)
510 795ลายพิมพ์นิ้วมือ
(Fingerprint)

3(2-2-5)
510 796เรื่องคัดเฉพาะในนิติวิทยาศาสตร์
(Selected Topics in Forensic Science)

1(1-0-2)
วิทยานิพนธ์
510 704วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า 12 หน่วยกิต
(Thesis)

12