หน้าหลัก
     หลักการและเหตุผล
     รายละเอียดหลักสูตร
     ข้อมูลการรับสมัคร
     อัตราค่าใช้จ่าย
     การเบิกจ่ายเงินหลักสูตร
     โครงสร้างหลักสูตร
     อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
     คณาจารย์ผู้สอน
     คำบรรยายรายวิชา
     คำศัพท์เฉพาะทาง
     ลิงค์ที่น่าสนใจ
 วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2564   

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ แผน ข

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อรายวิชาจำนวนหน่วยกิต
510 620  ชีววิทยาสำหรับนิติวิทยาศาสตร์3 (3-0-6)
510 630  เคมีสำหรับนิติวิทยาศาสตร์3 (3-0-6)
510 670  เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิติวิทยาศาสตร์3 (3-0-6)
510 690  หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์3 (3-0-6)
   รวมหน่วยกิต12

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อรายวิชาจำนวนหน่วยกิต
510 640  ฟิสิกส์สำหรับนิติวิทยาศาสตร์3 (3-0-6)
510 691  นิติเวชศาสตร์และนิติพยาธิวิทยา3 (3-0-6)
--- ---  วิชาเลือก6
   รวมหน่วยกิต12

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อรายวิชาจำนวนหน่วยกิต
510 701  สัมมนานิติวิทยาศาสตร์ 11 (0-2-1)
--- ---  วิชาเลือก4
510 703  โครงการศึกษารายบุคคล3
   รวมหน่วยกิต8

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อรายวิชาจำนวนหน่วยกิต
510 702  สัมมนานิติวิทยาศาสตร์ 21 (0-2-1)
510 703  โครงการศึกษารายบุคคล3
   รวมหน่วยกิต4