หน้าหลัก
     หลักการและเหตุผล
     รายละเอียดหลักสูตร
     ข้อมูลการรับสมัคร
     การเบิกจ่ายเงินหลักสูตร
     โครงสร้างหลักสูตร
     คำบรรยายรายวิชา
     คำศัพท์เฉพาะทาง
     ลิงค์ที่น่าสนใจ
 วันพุธที่ 12 มิถุนายน ปีพุทธศักราช 2567   

  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อรายวิชาจำนวนหน่วยกิต
510 620  ชีววิทยาสำหรับนิติวิทยาศาสตร์3 (3-0-6)
510 630  เคมีสำหรับนิติวิทยาศาสตร์3 (3-0-6)
510 670  เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนิติวิทยาศาสตร์3 (3-0-6)
510 690  หลักการทางนิติวิทยาศาสตร์3 (3-0-6)
   รวมหน่วยกิต12

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อรายวิชาจำนวนหน่วยกิต
510 640  ฟิสิกส์สำหรับนิติวิทยาศาสตร์3 (3-0-6)
510 691  นิติเวชศาสตร์และนิติพยาธิวิทยา3 (3-0-6)
--- ---  วิชาเลือก4
   รวมหน่วยกิต10

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อรายวิชาจำนวนหน่วยกิต
510 701  สัมมนานิติวิทยาศาสตร์ 11 (0-2-1)
510 704  วิทยานิพนธ์6
   รวมหน่วยกิต7

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อรายวิชาจำนวนหน่วยกิต
510 702  สัมมนานิติวิทยาศาสตร์ 21 (0-2-1)
510 704  วิทยานิพนธ์6
   รวมหน่วยกิต7